XOĂN & SÓNG XOĂN

 Kem tạo và tăng sóng Curls Rock Amplifier™  Kem tạo và tăng sóng Curls Rock Amplifier™
496,000đ

Kem tạo và tăng sóng Curls Rock Amplifier™

Định hình - Tăng cường - Giữ nếp xoăn

496,000đ